2018 Genel Kurul Tutanağı

 

(Toplantı tutanağının imzalı nüshasına, DUYURULAR bölümünden ulaşabilirsiniz…)

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut Yapı Kooperatifi’nin 2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 20/01/2019 tarihinde saat 13.30’da Ayazağa Mah. 163. Sokak, J Blok No:4 Sarıyer İstanbul adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Mustafa YUNUS ve Mehmet UYGUN’un gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 13:30’da başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

  1. Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 20.12.2018 tarihli Yenigün Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ayrıca 100 (yüz) elektronik posta ile bildirilmiştir ve 19.12.2018 tarihinde, Taksim PTT’sinden 100 üyeye toplu iadeli mektup gönderilmiştir.

  2. Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 100 (yüz) ortaktan, 42 (kırkiki) ortağın asaleten, 6(altı) ortağın da vekaleten katılımı ile toplam 48 (kırksekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince Genel Kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

Madde 2- Divan kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kurulunun toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

Divan kurulu üyeliklerine Başkan Muzaffer Hiçdurmaz, Katipliğe Şadan Güner Orhon ve Yazmanlığa Hümeyra Erdoğan Rahman oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile kabul verildi.

Madde 3- 2018 yılı yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi

Mehmet Karadağ 2018 yılı yönetim ve denetim kurulu raporlarını okudu. Murat Cano söz aldı. Yüklenici ile imzalanan kat karşılığı daire sözleşmesinin genel kurula ibraz edilmesini istedi. Divan Başkanı, Murat Cano’nun sunduğu evrakı okudu. Bakanlık temsilcisi bu madde ile bağlantılı olmadığını ve 6. Gündem maddesinde cevaplanmasını istedi. Korhan Yurtsever Gelir gider tablosunda 198 bin TL.lık Sosyal tesis harcamaları ile ilgili soru sordu. Yönetim Kurulu üyesi Cemil Hacıömeroğlu soruyu cevapladı. Songül Ülkü fazla üyelerin isimlerinin bildirilmesini istedi. Songül Ülkü kooperatif yönetimine 3 adet dava açtığını söyledi. Dava dosyaları istenilen üyelerce adliyeden temin edileceği söylendi. Yönetim Kurulu raporları için Yeterlilik önergesi verildi ve kabul edildi. Denetim kurulu raporları Yasemin Hanım tarafından okundu.

Madde 4- 2018 yılı bilanço ve gelir cetveli ve hesaplarının görüşülmesi, ibraya sunulması

Mehmet Karadağ 2018 yılı bilançoyu ve gelir cetvelini okudu. Songül Ülkü imar barışı için gösterilen arazinin yanlış gösterildiğini söyledi. Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Bey bunun mümkün olmadığını söyledi. Murat Cano, imar barışı şartlarını belirtti. Mehmet Karadağ J blok’un oturduğu alanın 521 metrekare olduğunu Yapı Belgesinden okuyarak belirtti. Korhan Bey, kiraya verilen ortak kaç adet dairemiz olduğunu sordu. Yönetim Kurulu 11 adet konut vasfında bağımsız bölüm olduğunu ve 4 adet de işyeri vasfında bağımsız bölüm olarak kayıtlarda geçiyor. Bilanço ve Gelir-gider tabloları ayrı ayrı oya sunuldu yapılan oylamada 1 (bir) red oyuna karşı oy çokluğu ile ibra edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

Yönetim Kurulu Divan Başkanı tarafından ibraya sunuldu. Yapılan oylamada 1(bir) red oyuna karşı oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim Kurulu ibraya sunuldu ve yapılan oylamada 1 (bir) red oyuna karşı oy çokluğu ile ibra edildi.

Madde 6- İmar Barışı ile ilgili konuları değerlendirmek ve sürece dair yapılacakları görüşüp karara bağlamak.

Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Bey , Murat Cano’nun toplantı başında yaptığı konuşmaya cevaben bir açıklama yaptı. Murat Cano’nun yönetim kurulunun avukatı olduğu süreçte yaşanan zorlukları anlattı. Kadir Albaş, imara aykırılık konusunda açıklama yaptı. Binaların yukarıya doğru hiç bir kaçak katı yok. Kot farkından dolayı binalarda aşağıya doğru kaçak kat olduğu sanılıyor. Tüm bilgilerin internet sitesinde yer aldığı söylendi. Murat Cano söz aldı. Yönetim Kurulunun elinden geleni yaptığını ve evleri teslim ettiğini söyledi. Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulunun avukatlığından azledildiğini söyledi ve sunmuş olduğu önergenin oylanmasını istedi.

Murat Cano’nun sunduğu önerge okundu. Cemil Bey önergedeki soruları cevapladı. Yürüyen süreci açıkladı. Temel ruhsatına göre yapılmış binalar vardı. Plan değişikliğine genel kurul onay verdi. Plan değişikliğine belediye onay vermedi. Yönetim Kurulu önergeyi karşı görüş bildirdi. Önerge oya sunuldu. 7 (yedi) kabul oyuna karşı 24 (yirmidört) red oyu ile önerge reddedildi. Tutanağa eklendi. Kabul oyu verenler Hayat Cano vekili Murat Cano, Songül Ülkü, Ceren Muslu isimlerini önergeye eklediler. Murat Cano verdiği 2. Önergenin ilki ile aynı olduğunu ve okunmasına gerek olmadığını söyledi.

Yönetim Kurulu söz aldı ve üyelerin %75’i imar barışı ödemelerini yaptı. J blok kot farkından çıkan dairelerin imar barışı ödemeleri yapıldı. J blok imar izni alınırsa kooperatif ortak daireleri satılabilir. J blokta 4 dükkan ve 9 konut, I ve G blokta 1’er kooperatif dairesi var.

Korhan Bey imar barışı için kaç kişinin ödeme yaptığını sordu. Murat Cano, yükleniciden kaç adet bağımsız bölüm ipoteği alındığını söyledi. Kadir Bey yükleniciye ait 100 adet tapunun kooperatifin elinde olduğunu belirtti.

Cemil Bey imar barışı için ödemelerin yapılırken yükleniciden alınacağı şerhi düşüldüğü söylendi.

Başkan neler yapılacağını sordu

Cemil Bey;  J blok için 1. Etap bitirildi. Diğer bloklar için yükleniciden haber bekleniyor.

Hümeyra Erdoğan, yüklenici ile yapı ruhsatlarının alınması ile ilgili bir sözleşme yapılıp yapılmayacağını sordu. Murat Cano, yükleniciden taşınmaz ipoteki alınmasını ve var olan ipoteklerin sebebinin değiştirilmesini önerdi.

Değişen kapı numaraları ve kooperatifin elinde kaç daire olduğunun üyeler ile paylaşılması önerildi Songül Ülkü tarafından.

Söz alan Songül Ülkü muhalefet şerhi düşmek istediğini belirterek 3 sayfadan oluşan muhalefet şerhini divana sundu ve tutanağa ek yapıldı.

Madde 7- Kooperatife ait varlıkların değerlendirilmesi ve bu konuda yapılacak işlemlerin karara bağlanması

Kadir Bey 2. Etap ödemeleri için bu dairelerin paraya çevrilmesini önerdi. J blok dairelerinin satışında öncelik üyelerin olmalı denildi. Korhan Bey daire fiyatları ile ilgili konuşup bu bölgenin değerinin artacağını belirtti. Kimlerin imar barışı 1. Etap ödemediğinin ve şerefiye bedelinin ödemeyenlerin listesini talep etti. Satılıp satılmaması için oylama yapıldı ve oy birliği ile satışı reddedildi.

Madde 8- Aidat ve şerefiye ödentilerini yerine getirmeyen üyelerin durumunu görüşmek ve bu konuda yapılması gereken kararları almak

Aidat yıllık 1200 TL olup her ay 100 TL olarak ödenmesi ve geciken ödemeler için %2 gecikme faizi uygulanmasına, ödemeyen üyeler için kanunen yapılması gereken işlemlerin yönetim kurulunca yapılmasına, Yönetim Kurulunun aidat ve şerefiye ödemeyen üyeler için kanunun gereğinin yapmasına 1 (bir) ret oyuna karşı oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9- 2019 yılı Tahmini Bütçesinin hazırlanması, okunması, müzakeresi, aidatların ve huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması için onaylanması.

Tahmini bütçe okundu ve müzakere edildi. 1 (bir) red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10- Yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hakediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatifin uhdesindeki başkaca bağımsız bölümlerin hakediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Cemil Bey bu maddenin tapuların dönüştürülmesi için olduğunu beyan etti. 3+1 dairelerin tapularını alıp 2+1 ve 1+1 dairelerin tapularını vereceğiz. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- İmar Barışı ve belediye tapu müdürlüklerinde ve diğer kurumlarda tüm işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

1 (bir) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Dilek ve temenniler

Gelir ve gider tablosunun detaylı ve excel formatında üyelere yollanması

Kira kontratının üyeler ile paylaşılması

B Blok arkası çöplüğün temizlenmesi

Madde 13- Kapanış

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı Divan başkanı tarafından saat 17:15’de kapatıldı.

Bu tutanak, mahallinde ve 5 nüsha olarak hazırlanıp imzalanmıştır.  20/01/2019

DİVAN BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                         OY SAYIM

Muzaffer HİÇDURMAZ                 Hümeyra Erdoğan Rahman                     Şadan Güner Orhon

Bakanlık Temsilcileri

Mustafa YUNUS          Mehmet UYGUN