2015 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut Yapı Kooperatifinin 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 20/06/2015 tarihinde saat 12.00 de İstiklal Cad. Halep Pasajı No:62 Beyoğlu Sineması Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi K. Serdar ALANOĞLU’nun gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 12:00’da başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 12 Mayıs 2015 tarihli Yenigün Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 19/05/2015 tarihinde her ortağa elektronik ortamda mail olarak bildirimde bulunduğu, karşılığında okundu tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayalı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 100 ( yüz) ortaktan, (37) otuzyedi ortağın asaleten ve (9) dokuz ortağın vekaleten katılımı ile toplam (46) kırkaltı ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Başkan Kadir ALBAŞ tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Toplantı yönetim kurulu başkanı Kadir ALBAŞ tarafından açıldı. Ulu önder Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2- Divan başkanlığına Muzaffer HİÇDURMAZ, katip üyeliğe Yasemin YUMUŞAK ve oy sayım memurluğuna Armağan KISKANÇ oybirliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 3- Yönetim Kurulu Raporu ALİ YAYLI tarafından okundu. Denetim kurulu raporu Aziz KISKANÇ tarafından okundu. Müzakere edildi. Gülhan KAPLAN söz alarak üye aidat borçlarının ödenmemesi ile ilgili geçen genel kurulda bir yıl içinde ödeme kararı alınmıştı. Bu karar neden uygulanmadı diye sordu. Yönetim kurulu üyesi Cemil HACIÖMEROĞLU kooperatifin yapım aşamasında geçirdiği problemlerden dolayı tam olarak uygulayamadık. Bu genel kurulda alınan kararları artık uygulayacağız dedi.

Madde 4- 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesapları Mehmet KARADAĞ okudu. Müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Hesabı 2 (iki) red oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5- Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) Denetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

Madde 6- Kura çekimi öncesi 3öneri oylamaya sunulu.

  • Mevcut raiçlerle: 35 kabul 4 ret

  • %20 indirilerek: 13 kabul 30 ret

  • Dubleks daireler kuradan çıkarılarak: 2 kabul 32 ret

Oylama sonucu mevcut plan mevcut raiç ile dubleks daireler çıkarılmaksızın kura çekiminin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 7- Önceki ve sonraki yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hak ediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatif uhdesindeki başkaca bağımsız bölümlerin hak ediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Madde 8- Aidat miktarının belirlenmesine geçildi. 23 (yirmiüç) ortak aidatların 75 TL. 21 (yirmibir) ortak 100 TL. olmasını istedi. 2015 yılı Haziran ayından başlayarak bir sonraki genel kurula kadar aylık 75 TL. (yetmişbeş TL.) aidat toplanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Bundan sonraki aidatlarını ödemeyenlere aylık % 2 gecikme faizi uygulanmasına, Haziran itibaren aidatlarını ödemeyenlere anasözleşmenin 14. Maddesi ve Kooperatifler Kanunu’nun 27. Maddesine göre yönetim kurulunca işlem yapılmasına, yapılacak tebligatlara ilişkin masrafların ilgililerinden alınmasına oy birliği karar verildi.

Madde 9- Tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. Tahmini bütçe okundu. Yapılan oylama sonucunda Tahmini bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. Aidat Temmuz 2015 den itibaren 100 TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10- Dilek ve temennilerde söz alan Pervin TAN söz aldı. İnşaatların bulunduğu kooperatif arsasının yeşillendirilmesini istedi. Ümran ÖZKUL söz alarak manolya, ıhlamur ve erguvan ağaçları ile parselin şimdiden donatılmasını istedi.

Songül Ülkü müteahhite Ekim 2015’ten itibaren yaptırım uygulanmasını önerdi.

Madde 11- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı saat 15.45’ de divan başkanınca kapatıldı. Genel Kurul Toplantı Tutanağı genel kurula okundu. Her hangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden işbu tutanak imzalandı. 20/06/2015

DİVAN HEYETİ

Divan Başkanı

Muzaffer HİÇDURMAZ

Katip Üye

Yasemin YUMUŞAK

Oy Sayım Memuru

Armağan KISKANÇ

Bakanlık Temsilcisi

K. Serdar ALANOĞLU