2014 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut Yapı Kooperatifi’nin 2013 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 26/04/2014 tarihinde saat 13.00’da Ayazağa Mahallesi, 125. Sokak, No:55 F Blok Ayazağa-İSTANBUL adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Uğur Talha KARDEŞ’in gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 13.15’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

  1. Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 26/03/2014 tarihli Yenigün Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ayrıca 100 (yüz) ortağa elektronik ortamda mail yolu ile bildirimde bulunulduğu,

  2. Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunlu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 100 (yüz) ortaktan, 43 (kırküç) ortağın asaleten, 7 (yedi) ortağın da vekaleten katılımı ile toplam 50 (elli) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince Genel Kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Toplantı yönetim kurulu başkanı Kadir ALBAŞ tarafından açıldı. Ulu önder Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2- Divan başkanlığına Muzaffer HİÇDURMAZ, katip üyeliğe Yasemin YUMUŞAK ve oy sayım memurluğuna Armağan KISKANÇ oybirliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 3- Yönetim Kurulu Raporu ALİ YAYLI tarafından okundu. Denetim kurulu raporu Aziz KISKANÇ tarafından okundu. Müzakere edildi. Gülhan KAPLAN söz alarak üye aidat borçlarının ödenmemesi ile ilgili geçen genel kurulda bir yıl içinde ödeme kararı alınmıştı. Bu karar neden uygulanmadı diye sordu. Yönetim kurulu üyesi Cemil HACIÖMEROĞLU kooperatifin yapım aşamasında geçirdiği problemlerden dolayı tam olarak uygulayamadık. Bu genel kurulda alınan kararları artık uygulayacağız dedi.

Madde 4- 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesapları Mehmet KARADAĞ okudu. Müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Hesabı 2 (iki) red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5- Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) Denetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

Madde 6- Daire tiplerinin görüşüldü. Üyelere isabet edecek daire adedi ve vasıflarındaki değişiklikler için yüklenici ile anlaşma yapılması hususunda yönetim kuruluna 3 (red) oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 7- Önceki ve sonraki yüklenicilerle yapılan anlaşmalar gereği hak ediş olarak devredilen dairelerin bu defa Tapu Sicilinde devralınarak kooperatif uhdesindeki başkaca bağımsız bölümlerin hak ediş olarak yüklenicilere devri için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Madde 8- Aidat miktarının belirlenmesine geçildi. 23 (yirmiüç) ortak aidatların 75 TL., 21 (yirmibir) ortak 100 TL. olmasını istedi. 2014 yılı mayıs ayından başlayarak bir sonraki genel kurula kadar aylık 75 TL. (yetmişbeş TL.) aidat toplanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Bundan sonraki aidatlarını ödemeyenlere aylık % 2 gecikme faizi uygulanmasına, 20 Mayıstan itibaren aidatlarını ödemeyenlere anasözleşmenin 14. Maddesi ve Kooperatifler Kanunu’nun 27. Maddesine göre yönetim kurulunca işlem yapılmasına, yapılacak tebligatlara ilişkin masrafların ilgililerinden alınmasına oy birliği karar verildi.

Madde 9- Bu madde ile ilgili her hangi bir karar alınmamasına oy birliği karar verildi.

Madde 10- Seçimlere geçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine Kadir ALBAŞ, Cemil HACIÖMEROĞLU, ALİ YAYLI, Veysel İNCE ve Mehmet KARADAĞ, yedek üyeliklere Radife BALTAOĞLU İNCE, Bilal KIRBAŞ, Pervin TAN, Muzaffer HİÇDURMAZ ve Adnan ŞAPÇI’nın 2 (iki) yıl süre seçilmelerine oy birliği karar verildi. Denetim kurulu asil üyeliklerine Sevda Sevil AKTOLGA ve Abdülaziz KISKANÇ, yedek üyeliklere Ömer Volkan MUSLU ve Mahmut YUMUŞAK’ın 2 (iki) yıl süre ile seçilmelerine oy birliği karar verildi. Üst birlik asil üyeliklerine Ali YAYLı ve Mehmet KARADAĞ, yedek üyeliklere Cemil HACIÖMEROĞLU ve Hamdi ÖZBAL’ın 2 (iki) yıl süre ile seçilmelerine oy birliği karar verildi.

Madde 11- Tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. Tahmini bütçe okundu. Yapılan oylama sonucunda Tahmini bütçe oy birliği kabul edildi.

Madde 12- Dilek ve temennilerde söz alan Pervin TAN söz aldı. İnşaatların bulunduğu kooperatif arsasının yeşillendirilmesini istedi. Ümran ÖZKUL söz alarak manolya, ıhlamur ve erguvan ağaçları ile parselin şimdiden donatılmasını istedi.

Madde 13- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı saat 15.45’ de divan başkanınca kapatıldı. Genel Kurul Toplantı Tutanağı genel kurula okundu. Her hangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden işbu tutanak imzalandı. 26/04/2014

 

DİVAN HEYETİ

Divan Başkanı

Muzaffer HİÇDURMAZ

Katip Üye

Yasemin YUMUŞAK

Oy Sayım Memuru

Armağan KISKANÇ

Bakanlık Temsilcisi

Uğur Talha KARDEŞ