Yüklenici ile Yapılan Sözleşme

 

” İşbu sözleşmede imzaları bulunan taraflar, sözleşmenin tüm maddelerine vakıf olarak ve tüm maddeleri karşılıklı olarak müzakere etmiş olup, hiçbir hata, hile ve ikrah altında kalmaksızın tamamen hür iradeleri ile imza altına almışlardır.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

MADDE 1:
İşbu sözleşme; Kuloğlu Mahallesi Gazeteci Erol Dernek Sokak No:12/8 (Beyoğlu V.D. 2170009392) adresinde bulunan ve İstanbul Sanayi Müdürlüğü’nün 286054 numarasında tescilli S.S. Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut Yapı Kooperatifi (bundan böyle yalnızca KOOPERATİF olarak anılacaktır) ile Merkez Mahallesi İncirli Caddesi No:l/6 Küçükçekmece / İstanbul adresinde mukim GLOBALSAN İnşaat Limited Şirketi ve yine İstinye Mahallesi Mahmut Çavuş Sokak No:13 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim GÖKKAR İnşaat Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Beşiktaş 6. Noterliği’nin 26.03.2013 tarih ve 11940 yevmiye numaralı işlemi ile kurulmuş olan ve İstinye Mahallesi Mahmut Çavuş Sokak No:13 Sarıyer / İstanbul (Sarıyer V.D. 4030310222) adresinde bulunan Gökkar – Globalsan İnşaat Adi Ortaklığı İşletmesi (bundan böyle yalnızca YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirlenen şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflar yukarıda belirtilen adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı bildirim yapılmadığı müddetçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2:
Taraflar arasından düzenlenmiş ve imzalanmış olan Beyoğlu 1. Noterliği’nin 04.2014 tarih ve 06567 yevmiye sayılı sözleşmesi (Bundan böyle yalnızca ANA SÖZLEŞME olarak anılacaktır.) hükümlerine sadık kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen maddeler açısından Ana Sözleşmede değişiklik yapılması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Değişiklik yapılan hususlarda işbu ek sözleşme, diğer tüm hususlarda ana sözleşme geçerli olacaktır. Ayrıca taraflar karşılıklı olarak, işbu sözleşmenin şekli sebebiyle hükümsüzlük iddiasında bulunmayacakiarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Ana sözleşmenin imzalanmasının akabinde işbu ek sözleşmenin imzalanması gerekliliği, KOOPERATİF tarafından 26.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurulda alınmış olan daire değişikliği ve konum değişikliği kararının mevcut olmasından ve ANA SÖZLEŞME’de doğabilecek uygulama zorluklarının karşılıklı tespit edilmesinden dolayı doğmuştur.

SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

İşbu sözleşme konusu olan İstanbul İli, Sarıyer (Eski Şişli) İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 249 DY 3 C pafta, 7229 ada, 59 parsel sayılarında KOOPERATİF adına kayıtlı bulunan 9.615 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde inşaat yapılması amacıyla, KOOPERATİF ve sözleşme dışı Hedef İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle yalnızca HEDEF olarak anılacaktır.) arasında, Beşiktaş 6. Noterliği’nin 27.02.2009 tarih ve 09101 yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” akdedilmiştir.

Beşiktaş 6. Noterliği’nin 27.02.2009 tarih ve 09101 yevmiye sayılı sözleşmesi gereği ESKİ YÜKLENİCİ tarafından inşaat faaliyetine başlanmış olup, yukarıda belirtilen parselde A Blok olarak tapuda gösterilen ve toplam 31 adet bağımsız bölümden oluşan inşaatın büyük bir kısmı tamamlanmış, ayrıca tüm inşaat arsasına ilişkin belirli seviyede hafriyat alımı ve temel kazık inşaatı, istinat duvarı inşaatı yapılmış ve iki adet blokta az miktarda kaba inşaat imalatı yapılmıştır. Bu imalat seviyesinde KOOPERATİF ile HEDEF arasındaki hukuki ilişki karşılıklı olarak 03.07.2012 tarihli sözleşme ile sona erdirilmiştir. (Arsanın HEDEF’ten teslim alınma halini ispat zımnında İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011 / 136 D. İş sayılı dosyası ile alınan bilirkişi raporu taraflarca kabul edilmiştir.) Hali hazırda HEDEF tarafından alınan inşaat ruhsatlarında bulunan bağımsız bölüm ve blok numaraları, projede yapılan tadilat değişikliği ile farklılaşmış, H ve J Blok, E ve F Blok olarak tadil edilmiş, E ve F Blokta bulunan bağımsız bölüm sayıları arttırılmıştır. Yapılan bu imalat karşılığı olmak üzere KOOPERATİF tarafından HEDEF’e, A Bloğun tümünü oluşturan 31 ayrı bağımsız bölüm devredilmiştir.

KOOPERATİF ile HEDEF arasında olan ilişki sebebiyle, 03.07.2012 tarihli sözleşme kapsamında HEDEF’e verilen ve hali hazırda H Blokta bulunan 14 adet dairenin, F Blokta bulunan 12 adet daire ve 2 adet dubleks daire ile trampa edilmesi işlemi, işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte ivedilikle tamamlanacaktır. Trampa işlemi akabinde, H Bloğun tamamı KOOPERATİF adına olacak ve B, C, D, H, G, I ve J bloklarda tadilat projesi işlemi yapılacaktır.

Taraflar 03.07.2012 tarihli sözleşme kapsamında yapılan ve HEDEF’e verilen toplam A Blok imalatının tümü ve 28 adet bağımsız bölümü, aşağıda belirtilen hak ediş hesaplamasında ayrık tutacak, bu daireler YÜKLENİCİ’nin ilk hak edişine mahsup edilmeyecektir.

KOOPERATİF ile YÜKLENİCİ akdedilen bu sözleşme kapsamında, yukarıdaki paragrafta sayılan bağımsız bölümlerin paylaşım hesabına dahil edilmeyeceği hususunda tam mutabıktırlar. Yüklenici, işbu sözleşme kapsamında yapacağı imalatların tümünü, İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011 / 136 D. İş sayılı dosyası ile tespit edilen seviyenin üzerine gerçekleştirecektir. Taraflar HEDEF tarafından alınmış olan inşaat ruhsatları üzerinde ve var olan vaziyet planı üzerinde tadilat yapılabileceğini ve arsa kullanıma en uygun şekilde blokların inşaatlarının tamamlanacağını karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.

KOOPERATİF ile HEDEF arasında imzalanmış olan Beşiktaş 6. Noterliği’nin 27.02.2009 tarih ve 09101 yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, 03.07.2012 tarihli sözleşme ile fesh edilmiştir. KOOPERATİF, HEDEF ve GİLOBAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT MADENCİLİK VE NAKLİYAT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. arasında imzalanmış olan 03.07.2012 tarihli işbu fesih protokolü, işbu sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

İşbu sözleşmenin tarafı olan YÜKLENİCİ Gökkar – Globalsan İnşaat Adi Ortaklığı
İşletmesi, 03.07.2012 tarihli fesih sözleşmesinde taahhütte bulunan GİLOBAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT MADENCİLİK VE NAKLİYAT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin tüm taahhütlerini aynen üstlenmiş olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Natamam olan 25 adet dairenin anahtar teslimi olarak tamamlanacak kısmının
imalatına yönelik faturalandırma ve mahsuplaşma işlemleri, 03.07.2012 tarihli protokol uyarınca YÜKLENİCİ tarafından, KOOPERATİF’in teslim borcuna karşılık tamamlanacak olduğundan, KOOPERATİF ve YÜKLENİCİ arasında gerçekleştirilecektir. HEDEF tarafından yapılmış olan imalatların tümünün faturalandırma ve mahsuplaşma işlemleri, KOOPERATİF ve HEDEF arasında gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen sebeple İstanbul İli, Sarıyer (Eski Şişli) İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 249 DY 3 C pafta, 7229 ada, 59 parsel sayısında bulunan arsa üzerinde taraflar, var olan inşaat projesinde tadilat, mevcut inşaat ruhsatlarında değişiklik yaparak, yapılan imalatlar haricinde yeni bir proje yapmayı hedeflemişlerdir.

İNŞAATIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SÜRESİ

MADDE 3:
YÜKLENİCİ tüm bloklara yönelik tadilat projelerini, işbu sözleşmenin imzasından sonra en geç 01.08.2014 tarihine kadar tamamlayarak onaylanması için ilgili belediyelere kayıt ettirecektir. Tadilat projesinin onaylanması işlemleri, kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanacaktır. Bu sürede tadilat işlemleri tamamlanamaz ise taraflar ek süre verilmesi hususunda ayrıca anlaşabilirler. İdari başvuru yapılmasına rağmen belediyeden kaynaklı işlemler sebebiyle (Ayazağa mahallesinin Şişli ilçesinden Sarıyer ilçesine bağlanması sebebiyle) tadilat projelerinin onaylanmasında belirlenen süreler aşıldığı takdirde aşılan süreler bu süreye eklenecektir.

Tüm arsa, inşaat için KOOPERATİF tarafından YÜKLENİCİ’ye 11.04.2014 tarihinde teslim edilmiştir. ,

YÜKLENİCİ, işbu sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde, KOOPERATİF’e ait olan daireleri, tadilat projelerinin onaylanmasını takip eden tarihten veya onaylanmadığı durumda eski projelerin uygulanacağının taraflarca yazılı olarak karşılıklı kabul edildiği tarihten itibaren anahtar teslimi olarak 12 ayın sonunda ve tüm site inşaatını da toplam 24 ay içerisinde tamamlayarak teslim edecektir.

Belirlenen 12 aylık inşaat süresinin sonunda KOOPERATİF’e inşa edilecek dairelerin toplam % 85’i tamamlanmış olduğu, yapı denetim firmasınca raporlanması halinde KOOPERATİF, herhangi bir gecikme tazminatı talep etmeksizin YÜKLENİCİ’ye tarafların ortak anlaşmaları neticesinde ek inşaat süresi verecektir.

Ancak YÜKLENİCİ, 03.07.2012 tarihli sözleşme gereğince HEDEF’e taahhüt edilmiş olan natamam imalatların tamamlanma borcunu, 03.07.2012 tarihli sözleşmede belirlenen süreler kapsamında gerçekleştirecektir.

Bu aşamada imar ve yapı izin ruhsatının alınması ile ilgili tüm işlemler, iş takipleri, bunun için gerekli olan tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

HAKEDİŞ USULÜ VE TAPU FERAĞI

MADDE 4:
KOOPERATİF ile YÜKLENİCİ, işbu sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ’ye devri yapılacak bağımsız bölümlerin tespitinde, tüm inşaat projesinin maliyeti üzerinden, tamamlanan kısmının maliyetini esas alarak yapılacak hesaplamaya ve hak edişe göre tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlardır. Hakediş hesaplamasında uygulanacak olan metod şu şekildedir. İşbu sözleşmenin imza tarihine kadar yapılmış olan tüm inşaat maliyeti tespit edilecektir. Bu miktardan, ilk hakkediş işleminde Hedef tarafından yapılan inşaat maliyetleri mahsup edilecektir. Daha sonra YÜKLENİCİ tarafından yapılan toplam imalat maliyeti tespit edilecektir. Yapılan harcama miktarı, birim metrekare imalatı en az 800 TL üzerinden bölünerek, hakkedilen toplam imalat metrekare miktarı tespit edilecektir. KOOPERATİF, bulunan imalat metrekaresinin %50’sini uhdesinde tutularak, kalanları YÜKLENİCİ’ye devredilecektir. YÜKLENİCİ’nin imalat hızına göre, aynı metotla ve en geç 2’er aylık dönemlerde hak ediş ve buna bağlı olarak tapu devri yapacaklardır. Her hakkediş işleminde KOOPERATİF uhdesinde bırakılacak dilim, taraflarca tekrar tespit edilecektir.

KOOPERATİF, YÜKLENİCİ’nin tüm projede hak edişi olacak ve en sona bırakılacak 5 adet 1 + 1 dairenin YÜKLENİCİ’ye devrini, sitenin iskânının alınmasına kadar bekletebilir. Ancak HEDEF tarafından yapılmış bulunan A Blok imalatı, mevcut projeye aykırı ve taban oturumu açısından başka parsellere tecavüzlü olarak yapılmıştır. HEDEF tarafından tüm site arazisinde yapılan hafriyat çalışması sebebiyle, doğal kot seviyesinden fazla hafriyat alınmıştır. Ayrıca tüm sitenin arsasında, yoldan yapılan tecavüzden ve arsanın yanında bulunan gecekondudan kaynaklı tecavüz sebebiyle, blok oturumunda kaydırma ve çekme mesafelerinde değişiklik yapılması zarureti doğmuştur. KOOPERATİF yol ve gecekondu tecavüzünün, YÜKLENİCİ tarafından yaptırılan Şişli 3426 nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Reşat EROGLU tarafından düzenlenmiş 21.05.2014 tarihli kadastro çiziminde belirlendiğini, bu tecavüzler sebebiyle, çekme mesafelerine uyulmak kaydıyla blokların taban oturumlarında kaydırma yapılacağını ve vaziyet planının konum olarak yeniden belirleneceğini kabul etmiş ve bu şekilde işlem yapılmasına peşinen muvafakat etmiştir.

Bu sayılan sebeplerin giderilmesi ve tüm sitenin iskânının alınması hususunda, KOOPERATİF ve YÜKLENİCİ, birlikte hareket etmeyi ve sorunları birlikte çözmeyi ilke olarak karşılıklı kabul etmişlerdir.

YÜKLENİCİ’ye devredilecek ilk hak ediş dilimine, 03.07.2012 tarihli sözleşme uyarınca Hedef İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye KOOPERATİF’çe devri yapılmış daireler dahil olmayacaktır.

YÜKLENİCİ adına yapılacak devirler, direk YÜKLENİCİ’ye veya YÜKLENİCİ tarafından devrine muvafakat edilen üçüncü kişi veya kişiler adına yapılabilir.

KOOPERATİF yapılacak hesaplama kapsamında hak edilen kat irtifakı tapularını, hak edişin tamamlanmasını takiben YÜKLENİCİ tarafından gönderilecek yazılı bildirimden sonra ve KOOPERATİF’in çalışanı tarafından bildirilen kişinin onayı ile birlikte en kısa sürede tapu devri işlemi tamamlanacaktır. Söz konusu devirler işbu sözleşme kapsamında satış şeklinde olacak ve tapu harçları YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. Bununla birlikte tapu devir talebi gerçekleştirilen ve hak edişi oluşan dairelerin, bu hak ediş sürelerinde KOOPERATİF tarafından YÜKLENİCİ adına ferağ takririnin verilip mülkiyetinin devredilmemesi durumunda, YÜKLENİCİ bu devirler yapılıncaya kadar işin yürütülmesini durdurabilir ve dilerse tapu iptal ve tescil, menfi ve müspet zararlarının tazmin için her türlü tazmin davaları açabilir. Ayrıca bu sebeple kaybedilen süre işin bitim süresine ilave edilir ve iş prograrnı değiştirilir.

İşbu sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ’ye devri yapılacak bağımsız bölümler açısından tahakkuk etmiş ve edecek emlak vergi borçlarını YÜKLENİCİ, KOOPERATİF adına tescilli kalacak tüm bağımsız bölümler açısından tahakkuk etmiş ve edecek emlak vergi borçlarını KOOPERATİF ödeyecektir.

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIMI

MADDE 5:
A-) İnşa edilecek bloklarda yapılması planlanan tadilat projesi kapsamında ortaya çıkacak olan,

a-) H Blokta Zemin Katta 14,17,19 ve 20 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire,
1. Normal Katta 22, 25 , 27 , 28 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 23 , 24, 26 ve 29 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
2. Normal Katta 30, 33, 35, 36 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 31, 32, 34 ve 37 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
3. Normal Katta 38 , 41, 43 , 44 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 39 , 40, 42 ve 45 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
4. Normal Katta 46, 49, 51, 52 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 47 , 48, 50 ve 53 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
5. Normal Katta 54, 57, 59, 60 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 55, 56, 58 ve 61 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
olmak üzere toplam 24 adet 1 + 1 daire ve 20 adet 2 + 1 daire,

b-) G Blokta Zemin Katta 14,17,19 ve 20 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire,
1. Normal Katta 22 , 25 , 27, 28 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 23 , 24, 26 ve 29 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
2. Normal Katta 30, 33, 35 , 36 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 31, 32 , 34 ve 37 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
3. Normal Katta 38, 41, 43 , 44 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 39 , 40 , 42 ve 45 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
4. Normal Katta 46, 49, 51, 52 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 47 , 48 , 50 ve 53 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
5. Normal Katta 54, 57, 59, 60 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 55 , 56 , 58 ve 61 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
olmak üzere toplam 24 adet 1 + 1 daire ve 20 adet 2 + 1 daire,

c-) I Blokta Zemin Katta 14,17,19 ve 20 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire,
1. Normal Katta 22 , 25, 27, 28 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 23, 24, 26 ve 29 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
2. Normal Katta 30, 33 , 35, 36 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 31, 32 , 34 ve 37 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
3. Normal Katta 38 , 41, 43 , 44 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 39, 40, 42 ve 45 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
4. Normal Katta 46 , 49, 51, 52 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 47 , 48, 50 ve 53 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
5. Normal Katta 54, 57, 59, 60 bağımsız bölüm nolu 4 adet 1 + 1 daire ve 55 , 56, 58 ve 61 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
olmak üzere toplam 24 adet 1 + 1 daire ve 20 adet 2 + 1 daire,

d-) J Blokta 1. Bodrum Katta 1 ve 4 nolu 2 adet 1 + 1 daire, 2 ve 3 nolu 2 adet 2 + 1 daire.
Zemin Katta 5 ve 8 nolu 2 adet 1 + 1 daire, 6 ve 7 nolu 2 adet 2 + 1 daire,
1. Normal Katta 9 ve 12 nolu 2 adet 1 + 1 daire, 10 ve 11 nolu 2 adet 2 + 1 daire,
2. Normal Katta 13 ve 16 nolu 2 adet 1 + 1 daire, 14 ve 15 nolu 2 adet 2 + 1 daire,
3. Normal Katta 17 ve 20 nolu 2 adet 1 + 1 daire, 18 ve 19 nolu 2 adet 2 + 1 daire,
4. Normal Katta 21 ve 24 nolu 2 adet 1 + 1 daire, 22 ve 23 nolu 2 adet 2 + 1 daire,
5. Normal Katta 25 ve 28 nolu 2 adet 1 + 1 daire, 26 ve 27 nolu 2 adet 2 + 1 daire,
olmak üzere toplam 14 adet 1 + 1 daire ve 14 adet 2 + 1 daire,
(Bu blokta imal edilecek 5. Bodrum Kat, 4. Bodrum Kat, 3. Bodrum Kat, 2. Bodrum Kat ve 6. Kat 2 adet Çatı Dubleksi yapılacak tüm imalatlarda bedelsiz olarak ve projeye uygun şekilde tamamlanarak, KOOPERATİF’e teslim edilecektir. Bu alanlarda yapılacak olan imalatlar için KOOPERATİF, ne şekilde imalat yapılacağına dair taleplerini YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. Projeye uygun talepler YÜKLENİCİ tarafından imal edilecektir.)

e-) B Blokta Zemin Katta 14,19 ve 20 bağımsız bölüm nolu 3 adet 1 + 1 daire ve 15 ,16 ,18, 21 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
1. Normal Katta 22,27,28 bağımsız bölüm nolu 3 adet 1 + 1 daire ve 23 , 24, 26 ve 29 bağımsız bölüm nolu 4 adet 2 + 1 daire,
2. Normal Katta 30 , 35 , 36 bağımsız bölüm nolu 3 adet 1 + 1 daire ve 31, 32 ve 37 bağımsız bölüm nolu 3 adet 2 + 1 daire,
3. Normal Katta 38 , 43 , 44 bağımsız bölüm nolu 3 adet 1 + 1 daire ve 39 , 40 ve 45 bağımsız bölüm nolu 3 adet 2 + 1 daire,
4. Normal Katta 52 bağımsız bölüm nolu 1 adet 1 + 1 daire ve 47 , 48 ve 53 bağımsız bölüm nolu 3 adet 2 + 1 daire,
5. Normal Katta 54 bağımsız bölüm nolu 1 adet 1 + 1 daire ve 55 , 56 ve 61 bağımsız bölüm nolu 3 adet 2 + 1 daire,
olmak üzere toplam 14 adet 1 + 1 daire ve 20 adet 2 + 1 daire,

f-) C Blokta Zemin Katta 16 bağımsız bölüm nolu 1 adet 2 + 1 daire,
1.Normal Katta 24 bağımsız bölüm nolu 1 adet 2 + 1 daire,
3.Normal Katta 45 bağımsız bölüm nolu 1 adet 2 + 1 daire,
4.Normal Katta 47 ve 53 bağımsız bölüm nolu 2 adet 2 + 1 daire,
5.Normal Katta 61 bağımsız bölüm nolu 1 adet 2 + 1 daire, olmak üzere toplam 6 adet 2 + 1 daire KOOPERATİFE ait olacaktır.
Genel toplam olarak 100 adet 1 + 1 bağımsız bölüm, 100 adet 2 + 1 bağımsız bölüm (Toplam 200 adet bağımsız bölümler) ile yukarıda J blokta belirtilen ekstra imalatlar (bodrum katlar ve 2 dubleks daire) yapılacaktır.

KOOPERATİF bu sayılan dairelerden (J Blokta yapılacak eklemeler hail) başkaca bir daire talep etmeyecektir.

Taraflar yapılacak yeni bir mutabakat ile vaziyet planını değiştirebilirler.

B-) Bununla birlikte inşa aşamasında imar değişikliği, imar artışı ve sair imar uygulamalar neticesinde sözleşme konusu arsa üzerinde inşa edilecek bloklarda artış yapılmayacaktır. Taraflar arazi üzerindeki inşaat metrekaresinin nihai olduğunu ve değişmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
C-) Bağımsız bölümlerin malzeme ve imalat nitelik ve nicelikleri projelerine uygun ve TSE standartlarında olacaktır. YÜKLENİCİ’ ye ait olacak bağımsız bölümlerdeki imalat ve her türlü malzeme kalitesinden aşağıda imalat ve malzeme kalitesi kullanılamaz.
D-) Olağanüstü haller ve mücbir sebeplerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği, hasar ve zararlar için hak edişleri dışında KOOPERATİF’ten hiçbir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için YÜKLENİCİ’ye gerekli ek süre verilir. Mücbir sebepler dışında inşaatın gecikmesi halinde YÜKLENİCİ gecikilen her ay için KOOPERATİF’e daire başı rayiç kira bedelleri esas alınarak belirlenecek aylık kira miktarı kadar kira ödemesi yapacaktır. 6 aylık gecikmeden sonra KOOPERATİF sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecektir. Bağımsız bölümlerin teslimi sonrasında diğer bağımsız bölümler ve site imalatında yaşanabilecek gecikmeler halinde herhangi bir kira ödemesi yapılmayacaktır.
E-) Teknik şartname, taraflarca asgari aşağıdaki standartlarda belirlenmiş olup, YÜKLENİCİ, kendine ait olacak dairelerde yaptığı imalattan daha az veya kalitesiz bir imalatı gerçekleştirmeyeceğini KOOPERATİFE taahhüt etmiştir. Asgari olarak anlaşılan teknik şartname ekleri şu şekildedir.

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE EK ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

A. İNŞAAT İŞLERİ :

KABA YAPI : Bina, betonarme karkas, asmolen döşeme sistemde inşa edilecek, beton cinsi C 30, demirler B.Ç.İM tip nervürlü olacaktır.
BİNA TEMEL VE ÇEVRESİ: Bina radyejeneral tip temel üzerine oturacaktır. Temel altı ve bodrum kat çevre perdeleri bohçalama şeklinde yer altı sularına karşı izole edilecek, ayrıca çevre suları drene edilerek binadan uzaklaştırılacaktır.
DUVARLAR: Yeni tarihli Isı Yalıtım Yönetmeliğine ve Projesine uygun olarak bina dış cephesinde “mantolama” şeklinde ısı yalıtımı yapılacak, dış duvarlar izotuğla, iç duvarlar delikli blok tuğla yada gazbeton ile örülecektir.
ÇATI: Bina çatısı ahşap/çelik oturtma yada teras çatı olarak yapılacaktır. Suya karşı izolasyonu tamamlandıktan sonra, detayına gore ısı ve su izolasyonu yapılacaktır.
CEPHELER: Bina cephesi günümüz mimarisine uygun olarak projelendirilecek , bina dış cephesinde mantoloma yapılacaktır. Mantolama üzeri Filli boya veya eşdeğeri dış cephe boyası ile boyanacaktır. Dış cephe kaplamasında mimariye uygun diğer malzemeler de kullanabilecektir.
BALKON KORKULUKLARI: Dış cephe mimarisine uygun olarak alüminyum boru ve temperli lamine cam olacaktır.
BİNA GİRİŞ HOLÜ: Ayrı bir dekorasyon projesi tanzim edilerek değerlendirilecektir. Döşemeler granit, mermer veya traverten, duvarlar ise döşeme ile uyumlu granit, mermer, traverten veya cilalı kaplama lambri ile kaplanacaktır. Bina giriş kapısı alüminyum, ahşap veya ferforje demir kullanılarak, aynı proje çerçevesinde düşünülecektir.
MERDİVENLER: Ana Merdiven holleri, basamak ve rıhtlar, traverten, granit veya mermer, korkulukları, alüminyum boru profilinden ya da mimariye uygun ferforje yapılacaktır. Merdiven duvarlarında saten mat boya uygulanacak, merdiven hollerinde: asansör cephe duvarı traverten veya granit ile kaplanacaktır. Yangın merdiveni basamak ve rıhtları prekast basamak ile kaplanacak, korkulukları aluminium ya da demir borudan olacaktır.
PENCERE DENİZLİKLERİ: Dış cephe ile uyumlu, pahlı ve damlalıklı, mermer yapılacaktır.

B. DAİRE İÇİ İŞLER :

DÖŞEME KAPLAMALARI: Salon ve odalar laminat parke kaplanacaktır. Antre, koridor, mutfak, banyolar Eczacıbaşı l.sınıf seramik ile kaplanacaktır.
DUVAR KAPLAMALARI: Duvarlar, alçı sıva ile kaplanacak, saten su bazlı boya ile boyanacaktır. Banyo, WC, mutfak tezgah arkası duvarları detay projelerine uygun olarak fayans ile kaplanacaktır. (Eczacıbaşı Vitra veya eşdeğeri)
MUTFAK: Mutfak dolapları l.sınıf mdflam uygun renkte projesine uygun yapılacaktır. Mutfakta aksesuar olarak Çöp kovası, kaşıklık, çöp öğütücülü tip çift gözlü paslanmaz evye, aspiratör olacaktır.
BANYOLAR: Genel banyoda gömme rezervuarlı klozet, duş teknesi, mermer veya granit tezgahlı Hilton lavabo veya etajerli lavabo, ahşap veya lake kaplamalı dolapların üzerine konulacak (üstünde aynası ile beraber). Ebeveyn banyosunda gömme rezervuarlı klozet, küvet, mermer veya granit tezgahlı hilton lavabo ahşap veya lake kaplamalı dolapların üzerine konulacak ( üstünde aynası ile beraber)
DOLAPLAR: Banyo ve mutfak dolapları dekorasyon projesine uygun olarak MDF üzerine laminat kaplı, ahşap kaplamalı veya amerikan lake olacaktır.
KAPI, KASA VE KANATLARI: Apartman giriş kapısında Kale marka veya muadili çelik kapı yapılacaktır. Bütün daire iç kapıları ahşap kaplamalı ve cilalı olacaktır. Daire dış kapıları, möbleli çelik kapı olacaktır. Yangın merdiveninde; izolasyonlu panik barlı yangın kapıları konacaktır.
CAM İŞLERİ: Bütün pencere doğramalarına ısı hesabına gore “Şişecam” markalı ısıcam monte edilecektir.
ALÇI İŞLERİ: Salon, oda, mutfak ve banyo tavanlarına kartonpiyer, pencere üstlerinde kartonpiyerden perdelik yapılacaktır.
BANYO VE WC’LERDE SU YALITIMI: Bütün banyolarda su yalıtımı uygulanacaktır.
DUŞLAR: Beyaz renkli alüminyum çerçeveli duşa kabin monte edilecektir

C. TESİSAT İŞLERİ:

MUSLUK BATERİ VE AKSESUARLAR: Sıhhi tesisatta kullanılacak bütün musluk bateri ve aksesuarlar (kağıtlık, havluluk, süngerlik vs. gibi) ARTEMA veya ECA marka ve miks tipinden olacaktır. Mutfak bataryası Döner başlıklı ARTEMA olacaktır.
BANYO KÜVET VE TAKIMI: Banyolarda küvet, takım lavabo, asma klozet, ve aksesuarları kullanılacaktır. Hilton tipi lavabo monte edilecektir. Tezgah 40mm laminat (granit) olacaktır. Banyo takımı ve aksesuarları Eczacıbaşı Vitra olacaktır.
MUTFAK EVYE VE BATARYASI: Mutfakta çift gözlü “Teka, Franke, Silverline marka çelik evye ve ARTEMA marka spiralli evye bataryası kullanılacaktır.
SICAK SU TESİSATI: Her daireye mutfak ve banyoya sıcak su tesisatı yapılacaktır.
HİDROFOR TESİSATI: Bodrumda ayrı bir bölümde BAYMAK/WILO/Standart Pompa marka hidrofor ve bahçede uygun bir yere ihtiyacı karşılayacak kadar su deposu yapılacaktır. Bu depo içten ve dıştan izole edilecektir. Her daireye ayrı su saati konulacaktır.
YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI: İtfaiye Yönetmeliği’ne uygun olarak katlarda ve kapalı otoparkta yangın söndürme sistemi yapılacak, yangın dolapları ve yangın alarmı konacaktır.
ISITMA: Binada merkezi ısıtma sistemi olup ısınma normal vanalar takılacaktır. Demirdöküm veya muadili marka panel radyatör, banyo ve Wc de havlupan tip radyatör kullanılacaktır.
DOĞALGAZ TESİSATI: Her daireye fırın ile irtibatlı doğalgaz tesisatı yapılacak, doğalgaz boruları dekoratif olarak gizlenecektir. İgdaş ve TSE onaylı doğalgaz saati monte edilecektir.
RADYATÖR MUSLUĞU VE VANALAR: Bütün radyatör musluk ve vanaları ECA/Honeywell veya muadili markalı olacaktır.
BORULAR: Kalorifer tesisatında kullanılacak borular folyolu polipropilen boru olacaktır. Bütün tesisat boruları projesinde gösterilen tesisat boşluğundan geçirilecektir.

D. ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ :

KABLO, SİGORTA VE SAYAÇ: Elektrik tesisatında kullanılacak kabloların tamamı TSE belgeli HES, PRYSMIAN, SIEMENS veya NEKANS marka olacak, dairelere SCHNEIDER, LEGRAND veya SIEMENS marka otomatik sigorta ve dijital saat konulacaktır. Bina girişinde kaçak akım anahtarı olacaktır.
ANAHTAR VE PRİZLER: Elektrik tesisatındaki bütün anahtar ve prizler LEGRAND Marka Mutfağa 4 adet, salonlara 2 adet, odalara 2 adet topraklı priz konacaktır.
TV TESİSATI: Kablolu TV, Digitürk ve çatıda kurulacak ortak anten için ankastre olarak kablo döşenecek. Her odaya ve mutfağa 1 adet, salona 1 adet TV prizi ayrı monte edilecektir.
TELEFON TESİSATI: Dairede 2 telefon hattı, kablolu data hattı, TV hattı ( salonda kablolu yayın – digitürk ve başka bir uydu alıcı için 3 TV hattı ve hoparlör hattı) çekilecektir.
DİAFON TESİSATI: Her daireye: kapı ile görüşmeyi görüntülü olarak sağlayacak AUDIO marka diafon sistemi kurulacak, bu sistem ile ayrıca kapıcı ile konuşmak mümkün olacaktır.
AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA: Her dairede banyolara aydınlatma ile bağlantılı aspiratör monte edilerek havalandırılması sağlanacaktır. Merdiven holleri fotoselli sistemle aydınlatılacaktır. Kapalı otoparkta projesine uygun temiz hava dolaşımını sağlayan havalandırma tesisatı yapılacak, projesine uygun fan konulacak.
ASANSÖR TESİSATI: Asansörler 1 adet 6 kişilik İnsan Asansörü olacak, tam otomatik kapılı, kabin ve kaplamaları paslanmaz çelik asansör monte edilecektir. Kabin füme ayna ile dekore edilecektir. Asansörler otopark katına inecektir.

E. OTOPARKLAR VE ÇEVRE İŞLERİ :

KAPALI OTOPARK VE SOSYAL TESİSLER: Otopark yüzeyi asfalt veya güçlendirilmiş tip beton ile kaplanacak, aydınlatması fotoselli ve otomatik olacaktır. Otopark giriş kapısı otomatik sarmal tip olarak monte edilecektir.
AÇIK OTOPARK VE BAHÇE: Peyzaj projesine göre yol ve otopark beraber düzenlenecektir. Bahçe aydınlatması, çimlendirilmesi, ağaçlandırılması ve sulanması için gerekli tesisat yapılacaktır. Kapalı ve açık otopark tek bir uzaktan kumanda ile çalıştırılacaktır. Açık otopark girişine otomatik bariyer garaj kapısı konulacaktır. Otopark zemini (Kapalı otopark üzeri) suya karşı izole edilecek, asfalt, beton parke veya dekoratif beton ile kaplanacaktır.
MALZEME SEÇİMİ: İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler T.S.E belgeli ve kaliteli olacaktır. Sözleşme ile sabitlenecek olan malzemeler ile ilgili malzemenin imalattan kalkması dışında başka bir nedenle Mal Sahipleri değişiklik talebinde bulunmayacaktır.
GARANTİ: Daireler teslim tarihinden itibaren iki yıl her türlü malzeme ve işçilik hatalarına karşı GÖKKAR-GLOBALSAN İnşaat Adi Ortaklığı garantisi altında olacaktır. Kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar bu kapsam dışındadır.
PROJELER: Belediye tarafından istenilen projeler dışında dekoratif amaçlı projeler (mutfak yerleşimi ve dolapları, banyo yerleşimi ve dolapları, antre yerleşimi ve portmanto dolabı, bahçe peyzaj projesi) uzman kişilere yaptırılacaktır. Projeler belediye İmar Yönetmeliği’ne göre uygulama projeleri tanzim edilecektir.

Yapılan tüm inşaata ilişkin işler, elektrik işleri, tesisat işleri ,mekanik işler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat Genel Teknik şartnamesine ve ilgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnş. Müh. Odası, Elektrik Müh. Odası, Makine Müh. Odası, ) Şartnamelerine uygun olacaktır.

F. ANAHTAR TESLİMİ:

Yüklenici tarafından KOOPERATİFE, bağımsız bölümlerin tamamlandığı ve teslime hazır olduğu hususunda yapı denetim firmasından rapor almasının akabinde yapacağı bildirimi takip eden 15 günün sonunda, gerekse bu sözleşme gereği belirlenen inşaatın tamamlanma tarihinin bitimi olan tarihteki mesai saati bitimine kadar, KOOPERATİF yetkilileri bizzat veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla teslim olunacak bağımsız bölümde hazır bulunacaklardır. KOOPERATİF, inşaatın onaylı proje, sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek, bağımsız bölümlerin amacına göre kullanımına engel olacak herhangi bir eksik ve kusurlu imalat bulunmaması halinde, bağımsız bölümlerini teslim alacaklardır. Bu teslim ve kabul işlemi yazılı bir protokolle yapılır, uyuşmazlık halinde bu konuda, yazılı protokol dışında taraflarca başkaca hiçbir delil ileri sürülmez.

KOOPERATİF’in, binanın teslimi için belirlenen ve tebliğ edilen tarihlerde, bizzat veya vekili vasıtasıyla hazır bulunarak bağımsız bölümlerin teslimine ilişkin tutanağın tanzimine iştirak etmemesi (bu durumda teslime davet için ayrıca yazılı bildirimde bulunulur. Bildirime rağmen teslime gelinmediği takdirde, bildirimde belirtilen teslim tarihinin 1 ay sonrası, teslim tarihi olarak kabul edilir.) veya öncesinde itiraz etmemeleri halinde, bağımsız bölümler arsa sahibine teslim edilmiş sayılacaktır.

Teslim sırasında tespit edilerek, tutanağa geçirilen eksiklik veya kusurlu imalat, teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yüklenici tarafından giderilecektir. Bu 30 günlük süre içinde yüklenici eksiklikleri tamamlamaz ve teslime davette bulunmaz ise, KOOPERATİF kendi lehine tespit yaptırma ve eksikliklerin giderilmesini bedel olarak talep etme hakkına sahip olur. Ayrıca sözleşme uyarınca anahtar teslimi yapılmamış sayılacağı için, cezai şart uygulanabilir. İşbu ek sözleşme 06.06.2014 tarihinde tanzim ve imza olunmuştur.” diye sözlerini bitirdiler.
Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgililere okunması için verildi. Okudular. Gerçek isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar ilgililerin bildirmeleri üzerine okuryazar ilgililer tarafından ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. (Altı Haziran İkibinondört) Cuma günü 06/06/2014

ÇAĞDAŞ SİNEMA OYUNCULARI KONUT YAPIKOOP. S.S. 2170009392

TURNACIBAŞI S. ANABALA HAN No: 23 İç Kapı No: 25 Beyoğlu / İstanbul
YETKİLİSİ: KADİR ALBAŞ
YETKİLİSİ: MEHMET KARADAĞ

GÖKKAR-GLOBALSAN İNŞAAT ADİ ORTAKLIĞI İŞLETMESİ 4030310222

İSTİNYE M. MAHMUT ÇAVUŞ SK No: 13 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul
YETKİLİSİ: ERHAN TAŞÇI